Hovedstyret

juni 1, 2012by admin
0

På denne siden ønsker vi å gjøre offentligheten oppmerksomme på hovedstyret sine oppgaver, og mandater.

Utdrag fra lov fra Soknedalen Idrettslag, stiftet 1895. Vedtatt den 22.01.1990 med senere endringer senest av 23.02.06.

§ 14 Idrettslagets styre -15)

1. Iverksette årsmøtetes og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldene innstrukser og bestemmelser. -17)

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle oppgaver og utarbeide mandag/innstruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.